ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Prace budowlane przy XIV-wiecznym zabytkowym kościele w Sławnie”. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotowego zadania.

Niniejsze zamówienie współfinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w związku z realizacją projektu „Prace budowlane przy XIV-wiecznym zabytkowym kościele w Sławnie”.

 1. ZAMAWIAJĄCY.

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie, ul. Rapackiego  24, 76-100 Sławno.

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 1. Przedmiotem zamówienia są „Prace budowlane przy XIV wiecznym zabytkowym kościele w Sławnie”- zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi z uwzględnieniem zapisów zapytania ofertowego.
 2. Zadanie obejmuje:
 3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
  a)prace polegające na demontażu istniejącej i wykonanie nowej tablicy rozdzielczej
  b)demontaż istniejącej i wykonanie nowej wewnętrznej linii zasilającej
  c) demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej : oświetlenia podstawowego, gniazd wtyczkowych 230V, siłowej 400V
  d) wykonanie nowej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego
  e) wykonanie nowej tablicy synoptycznej w zakrystii kościoła.
 4. INSTALACJA DETEKCJI I SYGNALIZACJI POŻARU
  a) wykonanie centrali alarmowej,
  b) adresowalne czujki optyczne dymu
  c) liniowe czujki dymu
 5. d) adresowalne ręczne ostrzegacze pożarowe
  e) elementy wykonawcze
  f) sygnalizatory akustyczne z puszka połączeniową
  g) zasilacz buforowy

Lp.

Nazwa sprzętu

ilość

1

centrala

1

2

Pojemnik na akumulatory

1

3

Gniazda czujek

7

4

Czujka optyczna

7

5

Czujka liniowa

16

6

Przycisk ROP

7

7

Sygnalizator SAK

4

8

Sygnalizator zewnętrzny

2

9

zasilacz

1

10

Akumulator 12v 17Ah

2

11

Akumulator 12v 44Ah

2

 1. SYGNALIZACJA WŁAMANIA
 2. a) wykonanie centrali alarmowej
  b) montaż czujek PIR
  c) kontaktrony
  d) sygnalizatory akustyczne i optyczno-akustyczne
  e) klawiatura szyfrowa
  f) akumulator 12V 17Ah
 3. g) Obudowa

Lp.

Nazwa sprzętu

ilość

1

centrala

1

2

Czujka PIR

8

3

Kontaktron

4

4

Manipulator

1

5

Sygnalizator akustyczny

1

6

Sygnalizator optyczno-akustyczny

2

7

Akumulator 12V 17Ah

1

8

Obudowa

1

 1. Przedmiot zamówienia określa załączona do zapytania ofertowego dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza: (do pobrania ze strony BIP Urzędu Miasta Sławno).

Projekt Rewitalizacji Kościoła Parafialnego pw. WNMP w Sławnie:

 • Projekt Budowlany – CZ.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
 • Projekt Budowlany- CZ. 7 PROJEKT INSTALACJI DETEKCJI I SYGNALIZACJI POŻARU
 • Projekt Budowlany- CZ.8 PROJEKT SYGNALIZACJI WŁAMANIA

*z uwzględnieniem zapisów zapytania ofertowego.

Dokumenty te powinny być wykorzystane do sporządzenia kosztorysu ofertowego i zestawienia rzeczowo – finansowego (Załącznik nr 8 do umowy).

Przedmiar robót załączony do dokumentacji jest elementem pomocniczym, należy go zweryfikować z zapytaniem ofertowym i nie jest podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlano – wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zastrzega, że działy kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę powinny odpowiadać działom harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do umowy.

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania.

 1. Prowadzenie robót na budowie:
  1) Za sposób             wykonania      prac     przez   Wykonawcę    odpowiedzialny  będzie                  wyznaczony przez niego kierownik budowy.

2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac, który należy uzgodnić z proboszczem parafii.

 1. Inne wymagania    Zamawiającego  wobec        Wykonawcy   w         ramach ustalonego                   wynagrodzenia:
  • należy zapewnić możliwość korzystania z budynku na potrzeby parafii.
  • przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego).
  • do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności jego dozór.
  • Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu.
  • Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością.
  • Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.
  • Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów.
  • Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy.
  • Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami               właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza                   atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
  • Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  • Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu zapewnienia jakości i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót.
  • Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót.
  • W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji; w przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.
 2. Informacje dotyczące wynagrodzenia i gwarancji:
  • W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, STWIOR i zapytaniu ofertowym.
  • Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także koszty wynikające z zapisów zapytania ofertowego.
  • W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym.
  • Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
  • Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy.
  • Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego.
  • Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.
  • Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
  • Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposażeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawcę urządzeniami oraz elementy infrastruktury.
 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatacje i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
1) 45 21 23 61-4 – Roboty budowlane w zakresie kościołów

2) 45 31 21 00-8 – Instalowanie przeciwpożarowych system alarmowych

3) 45 31 22 00-9– Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
4) 45 45 30 00-7 roboty remontowe i renowacyjne

5) 45 45 30 00-2– roboty w zakresie instalacji elektrycznych

III. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE ORAZ INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI.
 2. Termin realizacji zamówienia:

1) termin rozpoczęcia – od dnia podpisania umowy,
2) termin zakończenia – 90 dni od dnia podpisania umowy.

 1. Warunki płatności:
  • Wykonawca oświadcza, iż zapewni finansowanie inwestycji w części nie pokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy udzielonej Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy – w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego zamówienia przez Zamawiającego.
  • Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w następujący sposób:
   1. Zaliczka na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, wypłacana przez Zamawiającego, w wysokości 2 % wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy, płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, na podstawie prawidłowo wystawionej

zaliczkowej faktury VAT;

 1. Rozliczenie zaliczki nastąpi w ramach płatności końcowej;
 2. Nie ma możliwości realizacji płatności częściowych;
 3. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktury końcowej wystawionej po sporządzeniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń;
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy do ewentualnego wystawienia 2 faktur końcowych z możliwością określenia podziału wartości wynagrodzenia na tych fakturach. Faktura końcowa będzie opłacona w ramach realizacji promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać powyższe zobowiązanie i wystawić faktury zgodne z żądaniem Zamawiającego w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy.
 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH

WARUNKÓW.   

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu, tj.:

1) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami

określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;

     2) posiadający niezbędną wiedze i doświadczenie, tj.:

Wykonawca musi wykazać wykonanie, tj. zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) brutto, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego. Dokument należy złożyć wraz z dowodami dot. najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;

 • posiadający niezbędny potencjał techniczny, tj.:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;

 • posiadający niezbędny potencjał kadrowy (osoby zdolne do wykonywania zamówienia), tj.:

Wykonawca musi wykazać na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego, że dysponuje:

 1. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności branży elektrycznej i co najmniej 18 miesięcy doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót w specjalności branży elektrycznej oraz spełniającego wymagania art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022, poz. 840 z późn. zm.);
 2. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi, tj. spełniającego wymagania art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2022, poz. 840 z późn. zm.) posiadającego co najmniej 18 miesięczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami konserwatorskimi w obiektach objętych prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków;
 3. Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wymienionych stanowisk. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.
 4. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
 • znajdujący się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, tj.:
 1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
 2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia ewentualnych braków lub udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 3. Nie spełnienie przez Wykonawcę minimum jednego z warunków wymienionych w pkt. V ust. 1

skutkuje odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

 1. WYKAZ DOKUMENTÓW.
 2. Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
  • Formularz oferty sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sporządzone oraz braku podstaw do wykluczenia na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  • Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO sporządzone na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
  • Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
  • Dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
  • Potencjał kadrowy sporządzony na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
  • Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną.
 3. Brak złożenia w ofercie formularza ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty.
 4. Brak złożenia w ofercie dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 2-7 skutkuje wezwaniem Wykonawcy do uzupełnienia oferty.
 • WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • PODSTAWY WYKLUCZENIA.

Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 • posiadaniu co najmniej 10 % udziału lub akcji,
 • pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
 2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie: – pisemnej,

– przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (sekretariat@slawno.pl),

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

 1. Forma pisemna wymagana jest do:
  • złożenia oferty wraz z załącznikami,
  • powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu oferty,
  • uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
  • złożenia przez Wykonawców Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z WykonawcamiŁukasz Wasik (UM w Sławnie) oraz Katarzyna Jeż (UM w Sławnie).

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
 2. Opakowanie i adresowanie oferty. Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym

Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

 

Adresat: Parafia Rzymskokatolicka p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie, ul. Rapackiego 24, 76-100 Sławno  

„Prace budowlane przy XIV wiecznym zabytkowym kościele w Sławnie „

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

tj. 05.07.2024 r. godz. 10.00

Uwaga

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanej w niniejszym punkcie.

 1.  

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

 • osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej,
  2) osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
 1. Pełnomocnictwo:
  • w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres umocowania,
  • w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa – musi ono być potwierdzone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”:
   1. przez osobę udzielającą pełnomocnictwa,
   2. przez osobę upoważnioną do podpisania oferty lub
   3. przez notariusza.

W takim przypadku, Zamawiający może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

 1. Forma dokumentów.
  • Dokumenty dołączone do oferty zostaną przedstawione w formie:
   1. oryginałów: oferta, potencjał techniczny, wykaz prac powierzonych podwykonawcom, oświadczenie, kosztorys ofertowy;
   2. oryginałów lub kserokopii (pozostałe dokumenty);
  • dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone oznaczeniem „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane przez osobę/osoby uprawnione, (podpis z imienną pieczęcią lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z pieczęcią firmy),
  • w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
 2. Informacje pozostałe:
  • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
  • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
  • Oferta musi być sporządzona:
   1. w języku polskim,
   2. w formie pisemnej,
   3. pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką.
 1. Zaleca się, aby:
  • ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
  • każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana, 3) kartki oferty były spięte

4) oferta została opracowana na wzorze lub wg wzoru załączonego do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) – niezastosowanie wzoru podanego przez

Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego).

 1. Zmiana / wycofanie oferty:
  • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
  • o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert
  • pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszego zapytania ofertowego oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
  • do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Oferty złożone po terminie.

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zatrzymuje w dokumentacji zamówienia publicznego. 

XII.         TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno w terminie do dnia 05 lipca 2024 r., do godz. 9.30.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, pokój nr 58, dnia 05 lipca 2024 o godz. 10.00.
 3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen.
 6. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty pod wskazany powyżej adres, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

 1. Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich elementów związanych z przedmiotem zamówienia opisanym w zapytaniu ofertowym z uwzględnieniem wszelkich kosztów, opłat i podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z podatkiem VAT.
 2. Ceny w ofercie muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Ceny w ofercie muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

 

Kryterium

Waga kryterium

Cena oferty

100 %

 1. Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
 2. Przyznawanie liczby punków poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następujących zasad – ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w Formularzu oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ofert

liczba punktów =   ————————————————————  x 100 pkt.            cena brutto oferty ocenianej

 

 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty. 
 2. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnej.
 3. Komisja sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi zapytania ofertowego.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 5. Na podstawie kryterium oceny ofert Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą.
 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli
  • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego i załączników,
  • złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  • zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  • zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
  • wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
  • jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 7. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jego siedzibę i cenę oferty.
 8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, do unieważnienia postępowania.
 9. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W

CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 • WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed dniem podpisania umowy w wysokości 5 % wartości umowy.
 • ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
 1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:
  • wprowadzanie istotnych zmian do przedmiotu zamówienia spowodowanych uwarunkowaniami formalno – prawnymi lub technicznymi, bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
  • zmniejszenia zakresu realizacji prac – usług, w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej że:
   1. wykonanie części zakresu prac nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub
   2. wykonanie części zakresu prac nie jest możliwe, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy;
  • zmiany kwoty i terminu wykonania umowy, w przypadku:
   1. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
   2. wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany, na podstawie której Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu o którym mowa w umowie,
   3. wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
   4. wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenia terminu realizacji,
   5. wystąpienia opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez inne organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisów z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
   6. w sytuacji opóźnienia przez Zamawiającego przekazania danych na podstawie, których Wykonawca wykonuje dokumentację.
  • w zakresie zmiany wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji prac projektowych, zmiany stawki obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT).
 3. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 3, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1) opis propozycji zmiany,
  • uzasadnienie zmiany,
  • obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
  • opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
 5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi zmianami ponosi Wykonawca.
 6. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

XVIII. INFORMACJA O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH.

Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziału lub akcji,
 • pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIX. INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 poz. 1 i z 2018 r. Nr 127 poz. 2), zwanym dalej „RODO” informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie, ul. Rapackiego 24, 76-100 Sławno; we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem danych osobowych, na adres wskazany powyżej;
 2. Dane osobowe pozyskane zostały w celu realizacji zadania (umowy) Prace budowlane przy XIV-wiecznym zabytkowym kościele w Sławnie-zgodnie z 6 ust1 lit.B RODO.
 3. dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących terminów archiwizacji, w tym w szczególności w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.)
 5. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO;
 6. osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO;
  • sprostowania danych zgodnie z zapisami art. 16 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z wyjątkiem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. osoba, której dane dotyczą nie ma prawa do:
  • usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d i e RODO;
  • przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż

podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

 1. ZAŁĄCZNIKI.
 1. Formularz oferty,
 2. Wzór umowy,
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz braku podstaw do wykluczenia,
 4. Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
 5. Wykaz wykonanych robót budowlanych.
 6. Potencjał kadrowy.

Wzory pism i załączniki są do pobrania ze strony BIP Urzędu Miasta Sławno

Proboszcz Leszek Szurek