Wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie

Zawiadomienie o wyborze oferty
Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wraz z jego modyfikacją nr 3 17.02.2018 r.
Modyfikacja treści zapytania ofertowego 14.02.2018 r.
Modyfikacja treści zapytania ofertowego 12.02.2018 r.
Zapytanie Ofertowe
1. Formularz oferty
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w obiekcie zabytkowym
3. Wykaz usług dotyczących prac konserwatorskich ścian elewacji
4. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
5. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji osób
6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
7. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
8. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków
9. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia
10. Projekt umowy
11.1 Projekt rewitalizacji ekspertyza techniczna
11.2 Projekt rewitalizacji projekt budowlany
11.3 Projekt budowlany projekt konserwacji elewacji
12. Przedmiar
12.4 Elewacja południowa
12.5 Elewacja północna
12.6 Elewacja wschodnia
12.7 Elewacja zachodnia
12.8 Rysunki projekt budowlany remontu
12.9 Rzut przyziemia rys.2
12.10. Rzut przyziemia rys.3
12.11 Decyzja budowlana ostateczna 27.06.2017
12.12. Pozwolenie na budowe str.1
12.13 Pozwolenie na budowe str.2
12.14 Pozwolenie na budowe str.3
12.15 Decyzja konserwatora uchylona z 2017r. str.1
12.16 Decyzja konserwatora uchylona z 2017r. str.2
12.17 Decyzja konserwatora 2013r
12.18 Decyzja nr 300 2017K
12.19 Zalecenia konserwatorskie
12.20 Wytyczne konserwatorskie


Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad realizacją zadania „Rewitalizacja kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie” :
Zawiadomienie o wyborze oferty
Modyfikacja treści zapytania ofertowego 13.02.2018 r.
Zal 1 formularz oferty po modyfikacji
Zapytanie ofertowe
Zal_1 formularz oferty
Zal_2 oświadczenie wykluczenie
Zal_3 oświadczenie warunki
Zal_4 wykaz usług
Zal_5 wykaz osób
Zal_6 wzór umowy
Zal_7 o braku powiązań