RADA PARAFIALNA

Rada Parafialna jest organem doradczym urzędującego proboszcza z zakresie planowania i podejmowania pracy duszpasterskiej w parafii, uwzględniając w tym inne stowarzyszenia, małe wspólnoty czy organizmy duszpasterskie. Powołanie Rady Parafialnej leży w kompetencji proboszcza, który czyni to na podstawie rozeznania oraz konsultacji ze współpracownikami tak duchownymi, jak i świeckimi. Rada Parafialna powinna liczyć od 15 do 30 członków w zależności od potrzeb parafii. W jej skład wchodzą członkowie z urzędu, wyboru oraz mianowania. W skład Rady Parafialnej powinny wchodzić osoby cieszące się dobrą opinią wśród wiernych, cechujący się zdrową religijnością i nienaganną postawą moralną, będący zarazem fachowcami w swojej dziedzinie zawodowej oraz gotowe do poświecenia się dla dobra wspólnoty.

Rada Parafialna, w myśl prawa kanonicznego, ma jedynie głos doradczy i nie wypowiada się w sprawach personalnych księży oraz dóbr materialnych parafii. Celem jej jest apostolstwo wspólnotowe oraz programowanie duszpasterstwa w parafii. Uchwały Rady Parafialnej uzyskują moc prawną dopiero po zatwierdzeniu ich przez proboszcza. Zebraniom Rady przewodniczy ksiądz proboszcz lub wyznaczony przez niego wikariusz. Jej kadencja trwa trzy lata. Rada parafialna zbiera się na zwyczajne posiedzenie przynajmniej dwa razy w roku. Zebrania nadzwyczajne zwołuje proboszcz gdy uzna to za zasadne lub gdy prosi o to większość członków Rady.

W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład Duszpasterskiej Rady Parafialnej weszli:

z urzędu:

Ks. Leszek Szurek

Ks. Piotr Łowicki

Ks. Adam Nowak

Anna Borowiec

z wyboru:

Hennig Roman

Jakubowska Wanda

Jakubowski Tadeusz

Kowalczyk Krzysztof

Witkowski Krzysztof

z nominacji:

Ludwikowski Eugeniusz

Ludwikowski Wojciech

Olejniczak Kazimierz

Olszewski Włodzimierz