SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu”. Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski każdemu, kto doświadcza trudności związanych ze stanem choroby lub starości.
Nie jest to więc sakrament dla umierających. Za każdym razem, gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką chorobą, może otrzymać święte namaszczenie; również wtedy, gdy już raz je przyjął i nastąpiło nasilenie się choroby.
Sakramentu namaszczenia chorych mogą udzielać tylko kapłani (prezbiterzy lub biskupi). Przy jego sprawowaniu używają oni oleju poświęconego przez biskupa lub w razie potrzeby przez samego prezbitera, który celebruje ten sakrament.
Istota celebracji tego sakramentu polega na namaszczeniu czoła i rąk chorego (w obrządku rzymskim) lub innych części ciała (w obrządkach wschodnich); namaszczeniu towarzyszy modlitwa liturgiczna kapłana – celebransa, który prosi o specjalną łaskę tego sakramentu.
Z wiarą przyjęty sakrament powoduje następujące skutki:
– jednoczy chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla dobra całego Kościoła;
– daje umocnienie, pokój i odwagę, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia choroby lub starości;
– daje przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty;
– pozwala powrócić do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu;
– przygotowuje na przejście do życia wiecznego.
Rodzina chrześcijańska powinna zatroszczyć się o to, aby chorzy i osoby starsze przebywające w ich domu mogły korzystać z łaski tego sakramentu. Zwłaszcza zaś jeśli istnieje niebezpieczeństwo śmierci.
Normalnym czasem udzielania tego sakramentu są pierwsze piątki miesiąca, kiedy to kapłan odwiedza chorych i starszych w domach. Udziela się go też z okazji światowego dnia chorego.
W celu przyjęcia sakramentu chorych należy zgłosić taki zamiar w kancelarii parafialnej.